Language selection: Swedish Norwegian English
ALLMÄNNA VILLKOR

§ 1 Allmänt

AB RIKTAD tillhandahåller domäntjänster så som nyregistreringar och förvaltning. Dessa allmänna villkor reglerar förhållandet mellan Kund och AB RIKTAD avseende nämnda tjänster.

§ 2 AB RIKTAD åtaganden

AB RIKTAD lämnas i uppdrag att efter att ha mottagit korrekt ifylld och underskriven ansökan från Kund att, registrera berörda domäner, förvalta domäner (förnya registrering, uppdatera kontaktuppgifter) samt vara dess kontaktperson, hos den enhet som håller aktuellt register under förutsättning att det beställda domännamnet finns ledigt att registrera och förvalta. AB RIKTAD tar inget ansvar för domäner som, hos register, avregistrerats på grund av Kunds bristande i betalning enligt § 4.

§ 3 Kunds åtaganden

Det åligger Kund att känna till de regler som gäller för respektive domän innan ansökan lämnas in till AB RIKTAD. Kund garanterar att de namn som skall registreras inte inkräktar på utomstående parts immateriella rättigheter, exempelvis i form av registrerad eller inarbetad varumärkesrättighet. Vidare åligger det Kund att själv införskaffa de programvaror och uppdateringar för tjänstens användande. Kund garanterar att de kontaktuppgifter Kund lämnar är korrekta. Det åligger Kund att kontakta berörda personer/firmatecknare för att få deras godkännande innan beställning sker. Kontaktpersons underskrift är i egenskap av ställföreträdare för berört företag vilket är bindande för Kund och AB RIKTAD. AB RIKTAD förbehåller sig rätten att neka att utföra enskild domännamnsregistrering.

§ 4 Fakturering och betalning (med undantag av tjänster från II-stiftelsen)

Samtliga priser är exklusive mervärdesskatt. Fakturering sker efter det att den beställda tjänsten genomförts. Betalningsvillkor är 15 dagar från faktura datum. Erläggs inte betalning för fakturorna i rätt tid utgår dröjsmålsränta enligt lag samt påminnelseavgift enligt Inkassolag. Skulle betalning utebli avstängs beställd tjänst till dess full betalning erhållits. Sådan avstängning innebär ingen nedsättning av fordrans storlek. Rätten till beställda namn övergår till Kund först efter att full betalning erlagts till AB RIKTAD enligt gällande faktura. Fordran av tjänsten kan överlåtas till annan part. Registrerade domännamn kan av Kund sägas upp med omedelbar verkan dock sker inga återbetalningar av registreringsavgifter, årsavgifter eller avgifter för tjänster där till. Uppsägning innan fakturan erlagts medför inte rätt för Kund att utebli med betalning.
Vid konkurs, likvidation eller annan av myndighets åtgärd hos Kund äger RIKTAD att omgående stänga ner tjänster och öppna upp dessa först efter att full likvid för berörda tjänster erhållts.

§ 5 Avtalsperiod och uppsägning

Abonnemanget löper tillsvidare med viss bindningstid (s.k. avtalsperiod), vilken skall vara ett (1) år om ej annat överenskommits i samband med Kunds tecknande av avtal. Det åligger Kund att ta del av vid var tid gällande abonnemangsvillkor samt betalningsregler, vilka finns tillgängliga på AB RIKTAD hemsida http://www.riktad.se/villkor.html
Det äger AB RIKTAD rätt att ändra debiterad period beroende på omständigheter kring tjänstens aktivering. Uppsägning skall göras via vanligt brev (ej postat som rekommenderat) på RIKTADs egna uppsägningsblankett efter begäran om handläggningsnummer via RIKTADs kundtjänst, vara underskriven av Kund samt vara AB RIKTAD tillhanda senast två (2) månader innan avtalsperioden löper ut. När AB RIKTAD mottagit Kunds uppsägning utgår en bekräftelse till Kund. Att ej betala faktura är ej att betrakta som en uppsägning. AB RIKTAD äger likaså rätt att vid avtalsperiodens utgång säga upp avtalet, med avisering 30 dagar före utgången. Vid begäran av återaktivering av ett förfallet domännamn debiteras Kund engångsavgift på 995sek exklusive mervärdesskatt.

§ 6 Ansvarsfrihet

AB RIKTAD friskriver sig och de hos Bolaget anställda eller inhyrd personal från allt ansvar av vad slag det må vara gentemot Kund för skada såväl direkt som indirekt. Kund garanterar att de håller AB RIKTAD fria från allt ansvar om Kund eller Kunds användare på något sätt gör intrång i annans rätt eller bryter mot någon svensk eller annan tillämplig lagstiftning. AB RIKTAD tar inget ansvar för domännamnsregistrets handläggning av ärenden, avgifter eller ansvar för dem. AB RIKTAD garanterar inte att material som skickas via eller lagras på Internet är fullständigt skyddade för intrång varför eventuellt uppkomna skador som åsamkas Kund på grund av att information skickats över Internet inte kan göras gällande mot AB RIKTAD.

§ 7 Registrering av personuppgifter

Genom beställning av AB RIKTAD tjänster samtycker Kund till att registrering av personuppgifter på sätt de definieras i personuppgiftslagen (1998:204) sker för fullgörandet av tjänsten samt att personuppgifter blir publikt åtkomliga via Internet.

§ 8 Befrielsegrunder

Part är befriad från påföljd för underlåtenhet att fullgöra viss förpliktelse enligt dessa allmänna avtalsvillkor, om underlåtenheten har sin grund i omständighet (befriande omständighet) som part ej råder över och som förhindrar fullgörandet därav. Så snart hindret upphört skall förpliktelsen fullgöras på avtalat sätt. Såsom befriande omständighet skall anses krig, krigshandling, myndighetsåtgärd, nytillkommen eller ändrad lagstiftning, konflikt på arbetsmarknaden och därmed jämställda omständigheter. För att få befrielse enligt 1 st ovan skall part utan dröjsmål meddela den andra parten härom. Oaktat vad som ovan sagts om befrielse från påföljd äger part under angivna omständigheter häva avtalet om motpartens fullgörande av viss förpliktelse försenas.

§ 9 Tvist

Tvist angående tolkningen eller tillämpningen av detta avtal skall avgöras i svensk domstol.

§ 10 Meddelanden

Underrättelser eller andra meddelanden enligt dessa allmänna avtalsvillkor kan med giltig verkan lämnas per post eller fax eller per e-post till angiven e-postadress.
Copyright © 1996 - 2017 RIKTAD :: All rights reserved